مشتق ( x^(x^x


اگر بعد از دانلود ویدئو در دیدن زیرنویس به مشکل برخوردید این ویدئو را ببینید.

توضیحات:

Calculus: Derivative of x^(x^x)