مثال هایی از تخمین کمترین مربعات


اگر بعد از دانلود ویدئو در دیدن زیرنویس به مشکل برخوردید این ویدئو را ببینید.

توضیحات:

Linear Algebra: Least Squares Examples