تقاضای کاملا بی کشش و کاملا با کشش


اگر بعد از دانلود ویدئو در دیدن زیرنویس به مشکل برخوردید این ویدئو را ببینید.

توضیحات:

Perfect Inelasticity and Perfect Elasticity of Demand