تمامی درس ها
درباره ما
جلسه 22 - الگوریتم تبدیل فوریه سریع (FFT): مقدمات، شهود، رویکرد ما: شکستن مرتبه N به دو مرتبه N/2، تکرارشونده، نمادهای جدید در DFT، شکستن به اندیس های زوج و فرد، نتایج برای اندیس های مختلف، خلاصه
فارسی استاد: برد اوسگود