چگونه می‌توانید در تامین محتوا‌های مکتب‌خونه سهیم باشید؟

مکتب‌پلاس

همکاری به عنوان استاد

شما به عنوان استاد می‌توانید محتوای یک دوره را آموزش دهید و فیلم آن را ضبط کرده و برای ما بفرستید تا روی سایت قرار دهیم.
بدیهی است حفظ ویژگی دوره های مکتب پلاس الزامی است.

تحویل دوره‌ آماده

اگر به عنوان استاد، آموزشگاه، سازمان، دانشگاه، دانشکده یا انجمن علمی دوره آموزشی را ضبط کرده‌اید، این محتواها را برای ما بفرستید تا بر روی سایت قرار دهیم.
بدیهی است حفظ ویژگی دوره های مکتب پلاس الزامی است.
دروس دانشگاهی

فیلم‌برداری از دروس دانشگاهی

شما به عنوان دانشجو یا استاد می‌توانید از کلاسی که ارائه می‌شود فیلمبرداری کنید و یا اینکه خودتان محتوای یک دوره را آموزش دهید و فیلم آن را ضبط کرده و فیلمهای کلاس را برای ما بفرستید تا روی سایت قرار دهیم.

تحویل درس‌ آماده

اگر به عنوان دانشگاه، دانشکده یا انجمن علمی کلاسهایی را ضبط کرده‌اید، این محتواها را برای ما بفرستید تا بر روی سایت قرار دهیم.
همایش‌ها

ضبط همایش

اگر همایشی در حال برگزاریست می‌توانید از آن فیلمبرداری کرده و فیلمها را برای ما بفرستید تا روی سایت قرار دهیم.

تحویل همایش‌های ضبط‌شده

اگر همایش، کارگاه، سلسله جلسات یا رویدادی را ضبط کرده‌اید، می‌توانید آن را در اختیار ما قرار دهید تا در بخش همایشهای سایت قرار دهیم.

مایل به همکاری در کدام بخش هستید؟