جلسه پانزدهم - جریان غیرقابل تراکم روی ایرفویل

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - مقدمه و معرفی
جلسه دوم - نیروهای ایرودینامیکی وارد بر ایرفویل
جلسه سوم - مرکز فشار و تحلیل ابعادی
جلسه چهارم - استاتیک شاره ها
جلسه پنجم - معادلات بقا و یادآوری از ریاضی 2
جلسه ششم - معادله بقای جرم و اندازه حرکت
جلسه هفتم - سینماتیک جریان
جلسه هشتم - مبانی جریان تراکم ناپذیر غیر لزج
جلسه نهم - تابع پتانسیل
جلسه دهم - مبانی جریان غیر قابل تراکم غیر لزج
جلسه یازدهم - انواع جریان ها
جلسه دوازدهم - جریان های پتانسیل
جلسه سیزدهم - جریان های پتانسیل
جلسه چهاردهم - روش صفحه چشمه
جلسه پانزدهم - جریان غیرقابل تراکم روی ایرفویل
جلسه شانزدهم - روش پایه برای تحلیل جریان کند سرعت روی هوابر
جلسه هفدهم - روش صفحه گرداب
جلسه هجدهم - نظریه ایرفویل نازک
جلسه نوزدهم - تحلیل ایرفویل با صفحه گرداب
جلسه بیستم - جریان غیرقابل تراکم روی بال محدود (3 بعدی)
جلسه بیست و یکم - نظریه خط گرداب
جلسه بیست و دوم - ادامه نظریه خط
جلسه بیست و سوم - توزیع برآی بیضوی
جلسه بیست و چهارم - توزیع برآی بیضوی
جلسه بیست و پنجم - نظریه صفحه برآ
جلسه بیست و ششم - جریان های لایه مرزی