جلسه اول - تاریخچه و مفهوم آمار

 
00:00 / 00:00
2.0x
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - تاریخچه و مفهوم آمار
جلسه دوم - مروری بر آنالیز ترکیبی و احتمال
جلسه سوم - قضایای احتمال
جلسه چهارم - ادامه قضایای احتمال, وقایع مستقل, آزمایش برنولی
جلسه پنجم - تعمیم برنولی, قضیه دمواور- لاپلاس و پواسون, متغیر تصادفی وتابع PMF
جلسه ششم - متغیر تصادفی، تابع CDFوCDF, توزیع نرمال
جلسه هفتم - برخی توزیع های تصادفی
جلسه هشتم - تابع یک متغیر تصادفی
جلسه نهم - میانگین و واریانس یک متغیر تصادفی
جلسه دهم - میانگین و واریانس توزیع های خاص و گشتاور متغیر تصادفی
جلسه یازدهم - ادامه گشتاور متغیر تصادفی
جلسه دوازدهم - PMF ،CDF ،PDF مشترک
جلسه سیزدهم - استقلال دو متغیر, هم بستگی و امید ریاضی
جلسه چهاردهم - توابعی از دو متغیر تصادفی
جلسه پانزدهم - متغیرهای مشترکا نرمال,PMF ،CDF ،PDF شرطی
جلسه شانزدهم - قضیه ی احتمال کل و بیز, قابلیت اعتماد
جلسه هفدهم - امید ریاضی شرطی
جلسه هجدهم - تخمین LS و LLS
جلسه نوزدهم - دنباله متغییر تصادفی, مفاهیم کلی
جلسه بیستم - کاربرد دنباله ها
جلسه بیست و یکم - قضیه حد مرکزی, همگرایی دنباله متغییر تصادفی
جلسه بیست و دوم - قانون اعداد بزرگ, توابع توزیع متداول
جلسه بیست و سوم - ادامه توابع توزیع متداول آمار