نحوه ی دسترسی و ایجاد تغییرات در View هایی که در XML تعریف کرده ایم