کوئیز : دستورات شرطی - if else

 
1
if elif else

به این قطعه کد توجه کنید:

age = 13
if (0 <= age) and (age < 6):
    print("khordsal")
elif (6 <= age) and (age < 10):
    print("koodak")
elif (10 <= age) and (age < 14):
    print("nojavan")

چه مقداری در خروجی چاپ خواهد شد؟

 

2
if elif

هر دستور if می تواند به دنبال خود فقط دوتا elif داشته باشد.

 

3
if else

هر دستور if نهایتا یک دستور else می تواند داشته باشد.

برای ارسال این جلسه باید دوره را به طور کامل خریداری کنید.