کوئیز : variables - expressions - statements (قسمت دوم)

 
1
print

به ترتیب عبارات زیر را در ترمینال وارد می کنیم. آخرین مقداری که در ترمینال چاپ می شود کدام است؟

x = 5
x = x + 1
x = 5 * 2
x * 3
print( x )

 

 

2
assign operator

به ترتیب عبارات زیر را در ترمینال وارد می کنیم. آخرین مقداری که در ترمینال چاپ می شود کدام است؟

hazine_zamin_metri = 10
masahate_zamin = 20
hazineye_zamin = hazine_zamin_metri * masahate_zamin
print( hazineye_zamin )

 

3
assign operator

به ترتیب عبارات زیر را در ترمینال وارد می کنیم. آخرین مقداری که در ترمینال چاپ می شود کدام است؟

hazine_zamin_metri = 10
masahate_zamin = 20
hazineye_zamin = hazine_zamin_metri * masahate_zamin
masahate_zamin = 30
print( hazineye_zamin )

 

4
Case Sensitive

در اسم گذاری متغیرها، زبان پایتون تفاوتی میان متغیری که با حروف کوچک نوشته شده با متغیری که با حروف بزرگ نوشته شده قائل نمی شود. (به عنوان مثال از نظر پایتون هر دو متغیر year و YEAR یکسان هستند.)

 

5
reserved keywords

با توجه به keyword های reserved شده توسط پایتون، می توان متغیری به نام and تعریف کرد.

 

 

6
variable names

کدام گزینه به عنوان اسم متغیر قابل قبول نیست؟

 

 

برای ارسال این جلسه باید دوره را به طور کامل خریداری کنید.