کوئیز : variables - expressions - statements (قسمت سوم)

 

در پایتون به هر بخش قابل اجرا یک statement می‌گویند. که این statementها زیربنای برنامه‌های نوشته شده در این زبان است.

عملگرها ، ساختارهای مهم دیگری که برای انجام عملیات ریاضی و منطقی در پایتون از آنها استفاده می‌شود که شامل عملگرهای محاسباتی مثل جمع، ضرب، تقسیم، تفریق، توان، مد یا باقیمانده تقسیم و  عملگرهای منطقی شامل انتساب، and ،Or ،not و همچنین عملگرهای مقایسه ای شامل تساوی (==)، بزرگتر و کوچکتر (<>) می‌باشند. به هر ترکیبی از متغیرها و عملگرها و Valueها یک Expression می‌گویند.

یکی از موارد مهمی که در هنگام تعریف expressionها و استفاده از عملگرها باید مد نظر قرار گیرد اولویت عملگرهاست. در برنامه نویسی برای اجرای عملگرها ترتیب خاصی در نظر گرفته اند که در ترتیب اولویت به ترتیب با پرانتز، توان، ضرب و تقسیم و جمع و تفریق می‌باشد.

 
1
power - int division - remainder operators

به ترتیب عبارات زیر را در ترمینال وارد می کنیم، به ترتیب چه مقادیری در ترمینال چاپ می شود؟

2 ** 3
33 // 17
11 % 3

 

 

2
operators precedence

توی بحث تقدم عملگرها هرجا شک کردیم و می خواستیم به صورت واضح ترتیب اعمال عملگرها را تعیین کنیم از چی استفاده کنیم؟

 

3
strings

چه مقداری در خروجی چاپ می شود؟

print( 'a'*1 + 'b'*2 + 'c'*3 )

 

4
reverse two digit number

اگر مطمئن باشیم که متغیر var یک عدد دو رقمی است کدام گزینه باعث می شود که برعکس مقدار var چاپ شود؟ (مثلا اگر var برابر با 23 باشد در خروجی 32 چاپ شود)

 

5
integer division operator

اگر مطمئن باشیم که متغیر var یک عدد سه رقمی است کدام گزینه باعث می شود رقم میانی این عدد چاپ شود؟ (مثلا اگر var برابر با 234 باشد در خروجی 3 چاپ شود)

 

6
type input

به ترتیب عبارات زیر را در ترمینال وارد می کنیم. آخرین مقداری که در ترمینال چاپ می شود کدام است؟

age = input("How old are you? ")
type( age )

 

برای ارسال این جلسه باید دوره را به طور کامل خریداری کنید.