×

گزارش خرابی

Boolean ها یکی از انواع داده ها  هستند که دو مقدار true  و false را می‌پذیرند. این متغیرها نقش اساسی در زبان‌های برنامه نویسی به خصوص پایتون دارند. به کمک متغیرهای Boolean می‌توان عبارت‌های شرطی و کنترلی را تعریف کرده و امکان تصمیم گیری را برای برنامه ها فراهم نمود. boolean ها معمولا در پاسخ به عملگرهای منطقی مثل And و or و not و همچنین عملگرهای مقایسه ای مثل بزرگتر(>)، کوچکتر(<)، مساوی(==) و یا نامساوی (!=) استفاده می‎شود.