تمرین برنامه نویسی : محاسبه دو برابر عکس یک عدد

 
تمرین برنامه نویسی : محاسبه دو برابر عکس یک عدد

برنامه ای بنویسید که یک عدد سه رقمی را از ورودی بخواند و دو برابر برعکس آن را در خروجی چاپ کند. می توانید اطمینان داشته باشید که ورودی حتما یک عدد سه رقمی است. مثلا اگر در ورودی عدد 765 زده شد در خروجی عدد 567*2 یعنی 1134 را چاپ کنید.

 

ورودی نمونه

765

 

خروجی نمونه

1134

 

برای ارسال این جلسه باید دوره را به طور کامل خریداری کنید.