تمرین برنامه نویسی : محاسبه مضرب بعدی ده

 
تمرین برنامه نویسی : محاسبه مضرب بعدی ده

برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی بخواند اولین مضرب بعدی ۱۰ که بزرگتر از این عدد است را چاپ کند. به عنوان مثال در صورتی که از ورودی عدد ۱۱ خوانده شد باید عدد ۲۰ چاپ شود. اگر عدد ۴۰ خوانده شد باید عدد ۵۰ چاپ شود.

 

نمونه ورودی

34

 

نمونه خروجی

40
برای ارسال این جلسه باید دوره را به طور کامل خریداری کنید.