تمرین برنامه نویسی : چاپ عبارت Hello World

 
تمرین برنامه نویسی : چاپ عبارت Hello World

در این سوال باید کاربر برنامه ای بنویسد که در خروجی عبارت زیر را چاپ کند.

Hello World!

لطفا توجه کنید که دقیقا باید این عبارت با علامت تعجب در انتها چاپ شود و کوچک و بزرگ بودن حروف هم مهم می باشد.

 

تمرین های برنامه نویسی به این صورت هستند که باید کدی که خواسته شده را در یک فایل با پسوند .py ذخیره کنید و آن فایل را ارسال کنید.

برای ارسال این جلسه باید دوره را به طور کامل خریداری کنید.