یکی از قابلیت‌های مورد استفاده در زبان برنامه‌نویسی پایتون امکان استفاده از تکرار یا iteration است که به برنامه این امکان را می دهد تا یک فرآیند یا دستور را چندبار تکرار کند که تعداد این تکرارها توسط یک شرط کنترل می‌شود که برنامه نویس آن را مشخص می‌کند.

در زبان برنامه نویسی پایتون این کار به کمک ساختارهایی به نام حلقه یا loop انجام می‌شود. حلقه های تکرار در پایتون انواع مختلفی دارند که به سه دسته حلقه For ،While و Do-While تقسیم می‌شود.

حلقه While در پایتون این امکان را به برنامه می‌دهد که یک عمل را تا زمانی که شرطی برقرار باشد ادامه دهد.این شرط به عنوان ورودی به While داده می‌‌شود و تا زمانی که مقدار این شرط True باشد دستورات داخل حلقه تکرار می‌شود. هر زمان که شرط مورد نظر برقرار نباشد و مقدار False را برگرداند، برنامه از حلقه خارج شده و ادامه دستورات را اجرا می‌کند.

در پایتون قابلیتی وجود دارند که برای استفاده کردن بهتر از حلقه ها استفاده می‌شوند. این قابلیت استفاده از کلیدواژه break است.این کلیدواژه زمانی استفاده می‌شود که داخل حلقه شرایطی وجود دارد که ممکن است برنامه نویس تصمیم بگیرد قبل از false شدن شرط حلقه، از حلقه خارج شود.در این حالت برنامه پس از رسیدن به break از حلقه خارج شده و ادامه برنامه را اجرا می‌کند.