کار با توابع پایتون - functions
تمرین برنامه نویسی : یافتن سن بزرگترین کاندیدا و دومین بزرگترین کاندیدا
تمرین برنامه نویسی : یافتن سن بزرگترین کاندیدا و دومین بزرگترین کاندیدا
تمرین برنامه نویسی : یافتن سن بزرگترین کاندیدا و دومین بزرگترین کاندیدا
تمرین برنامه نویسی : یافتن سن بزرگترین کاندیدا و دومین بزرگترین کاندیدا
تمرین برنامه نویسی : یافتن سن بزرگترین کاندیدا و دومین بزرگترین کاندیدا
تمرین برنامه نویسی : یافتن سن بزرگترین کاندیدا و دومین بزرگترین کاندیدا
تمرین برنامه نویسی : یافتن سن بزرگترین کاندیدا و دومین بزرگترین کاندیدا
تمرین برنامه نویسی : یافتن سن بزرگترین کاندیدا و دومین بزرگترین کاندیدا
تمرین برنامه نویسی : یافتن سن بزرگترین کاندیدا و دومین بزرگترین کاندیدا
تمرین برنامه نویسی : یافتن سن بزرگترین کاندیدا و دومین بزرگترین کاندیدا
تمرین برنامه نویسی : یافتن سن بزرگترین کاندیدا و دومین بزرگترین کاندیدا
تمرین برنامه نویسی : یافتن سن بزرگترین کاندیدا و دومین بزرگترین کاندیدا
برای دسترسی به محتوای این جلسه باید وارد حساب کاربری خود شوید.  ورود به مکتب‌خونه