کار با رشته ها در پایتون (strings) قسمت اول
کار با رشته ها در پایتون (strings) قسمت اول
کار با رشته ها در پایتون (strings) قسمت اول
کار با رشته ها در پایتون (strings) قسمت اول
کار با رشته ها در پایتون (strings) قسمت اول
کار با رشته ها در پایتون (strings) قسمت اول
کار با رشته ها در پایتون (strings) قسمت اول
کار با رشته ها در پایتون (strings) قسمت اول
کار با رشته ها در پایتون (strings) قسمت اول
کار با رشته ها در پایتون (strings) قسمت اول
کار با رشته ها در پایتون (strings) قسمت اول
کار با رشته ها در پایتون (strings) قسمت اول
کار با رشته ها در پایتون (strings) قسمت اول
کار با رشته ها در پایتون (strings) قسمت اول
کار با رشته ها در پایتون (strings) قسمت اول
کار با رشته ها در پایتون (strings) قسمت اول
کار با رشته ها در پایتون (strings) قسمت اول
کار با رشته ها در پایتون (strings) قسمت اول
کار با رشته ها در پایتون (strings) قسمت اول
کار با رشته ها در پایتون (strings) قسمت اول
کار با رشته ها در پایتون (strings) قسمت اول
کار با رشته ها در پایتون (strings) قسمت اول

String ها یا رشته ها در پایتون نوعی از داده هستند که میتوان برای استفاده از جملات و عبارت در برنامه از آنها استفاده کرد. وقتی شما در برنامه‌ای با عبارت hello یا welcome مواجه می‌شوید. در واقع با یک string سرو کار دارید. همچنین از دیدگاه شی گرایی، String ها یک کلاس پرکاربرد از پایتون هستند که برای ساختن اشیا از جنس string کاربرد دارند و از توابع آن برای کار کردن و اعمال تغییرات روی داده هایی از این نوع استفاده می‌شوند.

 در پایتون برای کار با STRING ها توابعی متنوعی وجود دارد که پرکاربردترین این توابع عبارتند از:

قابلیت len: این تابع برای زمانی است که به دنبال محاسبه طول یک رشته هستیم و این تابع به عنوان ورودی رشته را دریافت کرده و به عنوان خروجی یک عدد صحیح برمی‌گرداند که نمایانگر طول رشته است.

قابلیت slice: این قابلیت برای بخش بخش کردن یک رشته کاربرد دارد و زمانی که قصد داشته باشیم یک رشته را به چند بخش تقسیم کنیم و یا یک بخش خاصی از یک رشته را تغییر دهیم و جدا کنیم از این قابلیت استفاده می‌شود. برای استفاده از تابع slice باید عبارت slice[a:b] بعد از نام رشته مورد نظر  به صورت slice[a:b]. (نام رشته) اضافه شود که عدد a شماره حرفی است که جداسازی رشته از آن آغاز شده و b  شماره حرفی است که جداسازی در آن حرف پایان می‌یابد. به عنوان مثال Slice[3:5] به این معنی است که رشته مورد نظر از حرف سوم تا حرف پنجم جداسازی شود.