1
equality operator

کدام گزینه بدون خطا (Error) در پایتون اجرا می شود؟

2
less than equal operator

کدام گزینه سن شخص را از ورودی می خواند و در صورتی که بزرگتر از ۲۰ سال بود در خروجی True چاپ می کند و در صورتی که کوچکتر یا مساوی ۲۰ بود در خروجی False چاپ می کند؟

 

برای پاسخگویی به کوییز وارد سایت شوید.