مقدمه : چرا پایتون؟
نصب پایتون
variables - expressions - statements (قسمت اول)
تمرین برنامه نویسی : تعیین جوان بودن کاربر بر اساس سن ورودی
تمرین برنامه نویسی : تعیین جوان بودن کاربر بر اساس سن ورودی
کوئیز : variables - expressions - statements (قسمت دوم)
تمرین برنامه نویسی : تعیین جوان بودن کاربر بر اساس سن ورودی
کوئیز : variables - expressions - statements (قسمت سوم)
تمرین برنامه نویسی : تعیین جوان بودن کاربر بر اساس سن ورودی
کوئیز : کار با Boolean ها
تمرین برنامه نویسی : تعیین جوان بودن کاربر بر اساس سن ورودی
کوئیز : دستورات شرطی - if else
تمرین برنامه نویسی : تعیین جوان بودن کاربر بر اساس سن ورودی
تمرین برنامه نویسی : تعیین جوان بودن کاربر بر اساس سن ورودی
تمرین برنامه نویسی : چاپ عبارت Hello World
تمرین برنامه نویسی : محاسبه مساحت مستطیل
تمرین برنامه نویسی : محاسبه دو برابر عکس یک عدد
تمرین برنامه نویسی : محاسبه مضرب بعدی ده
تمرین برنامه نویسی : چاپ عدد بزرگتر
تمرین برنامه نویسی : تعیین جوان بودن کاربر بر اساس سن ورودی
تمرین برنامه نویسی : تعیین جوان بودن کاربر بر اساس سن ورودی

برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی به عنوان سن کاربر دریافت کند و بازه ی سنی او را چاپ کند.

اگر بزرگتر از صفر سال و کوچکتر از شش سال باشد خروجی khordsal

اگر بزرگتر مساوی شش سال و کوچکتر از ده سال باشد خروجی koodak

اگر بزرگتر مساوی ده سال و کوچکتر از ۱۴ سال باشد خروجی nojavan

اگر بزرگتر مساوی ۱۴ و کوچکتر از ۲۴ سال بود خروجی javan

اگر بزرگتر مساوی ۲۴ و کوچکتر از ۴۰ سال بود خروجی bozorgsal

اگر بزرگتر مساوی ۴۰ سال بود خروجی miansal

 

لطفا توجه کنید خروجی دقیقا باید همان عبارات گفته باشد. کوچک بودن حرف ها مهم می باشد.

 

ورودی نمونه

17

خروجی نمونه

javan