دلیل نیامدن of یا s'
سلام استاد؛ در برخی مواقع قبل از مضاف‌الیه «of یا s'» نمی‌آید؛ لطفاً بفرمایید که دلیل این مورد چیست؟
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
23:35 1401/08/11
معنای on top of
سلام استاد؛ (سوال مربوط به صفحه 231): لغت on top of در دیکشنری به صورت «علاوه بر» معنا شده اما در تدریس به صورت «بالای چیزی» ترجمه شد
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
23:37 1401/08/11
معنای up در دیکشنری
سلام استاد؛ (سوال مربوط به صفحه 187): در معنای اول دیکشنری آکسفورد، حرف اضافه up به همان معنای «بالای مکانی» آمده در حالی که شما گفتید دقیقاً مترادف down است
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
23:39 1401/08/11
دلیل استفاده than در این جمله
سلام استاد؛ (سوال مربوط به صفحه 175): این جمله بدون کلمه than هم دقیقاً همان معنا را میدهد؛ پس چرا این حرف اضافه را آورده؟ He is a writer than whom there is no finer.
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
23:42 1401/08/11
ترجمه معنای down در این جمله
سلام استاد؛ (سوال مربوط به صفحه 126): عبارت run down در دیکشنری به معنای «از پاافتادن» آمده؛ آیا می‌توان گفت که به خاطر کلمه hill باید به صورت «به سمت پایین تپه دویدن» ترجمه شود؟
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
23:45 1401/08/11
پرسش از جایگاه below
سلام استاد؛ (سوال مربوط به صفحه 113): در چه موارد دیگری (به جز آن مورد که مرجع آن چیزی است که روی کاغذ نوشته شده باشد) جایگاه below بعد از اسم است؟ (یا اینکه اختیاری باشد)
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
23:48 1401/08/11
معنای astride در این جمله
سلام استاد؛ (سوال مربوط به صفحه 105): معنای عبارت زیر چیست (که در دیکشنری آکسفورد با عنوان figurative آمده)؟● a town astride the river
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
23:50 1401/08/11
فاصله بین حرف اضافه و اسم
سلام استاد؛ (سوال مربوط به صفحه 104): در ترکیب ثابت «as compared to» بین حرف اضافه و اسم فاصله افتاده؛ اشکالی ندارد؟ The risk is as nothing compared to the profit.
3 پاسخ
0 امتیاز
mgh
19:47 1401/08/28

برای طرح سوال در تالار گفتگو باید در دوره ثبت نام کرده و ایمیل خود را در قسمت ویرایش پروفایل وارد کنید.