جلسه 14: میانگین و واریانس

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات آمار و احتمالات مهندسی برق

جلسه 1: مقدمه و مروری بر نظریه مجموعه‌ها
جلسه 2: تعریف اصولی از احتمال و مروری بر آنالیز ترکیبی
جلسه 3: ادامه آنالیز ترکیبی و تعریف احتمال شرطی
جلسه 4: ادامه احتمال شرطی، قضیه احتمال کل و قضیه بیز
جلسه 5: آزمایش‌های تکراری
جلسه 6: قضیه پواسون
جلسه 7: حل تمرین‌های مباحث آنالیز ترکیبی
جلسه 8: حل تمرین‌های مباحث احتمال شرطی
جلسه 9: متغیرهای تصادفی
جلسه 10: تابع توزیع انباشته
جلسه 11: ادامه تابع توزیع انباشته
جلسه 12: آشنایی با ابزارهای اکسل
جلسه 13: تابع چگالی احتمال
جلسه 14: میانگین و واریانس
جلسه 15: آشنایی با اکتاو/متلب
جلسه16: خواص امید ریاضی
جلسه 17: نامساوی مارکف و بینه
جلسه 18: واریانس
جلسه 19: توزیع یکنواخت و توزیع گوسی
جلسه 20: توزیع نمایی، رایلی و کوشی
جلسه 21: توزیع دوجمله‌ای، توزیع هندسی و تابعی از یک متغیر تصادفی
جلسه 22: ادامه تابعی از یک متغیر تصادفی
جلسه 23: قضیه اساسی امید ریاضی، تعریف گشتاور یک متغیر تصادفی
جلسه 24: تابع مولد گشتاور
جلسه 25: تابع مشخصه
جلسه 26: دو متغیر تصادفی
جلسه 27: ادامه دو متغیر تصادفی
جلسه 28: تابع چگالی احتمال مشترک
جلسه 29: متغیرهای تصادفی مستقل
جلسه 30: کواریانس و ضریب همبستگی
جلسه 31: نامساوی شوارتز، تابع مولد گشتاور مشترک، تابع مشخصه مشترک
جلسه 32: ادامه تابع مشخصه مشترک
جلسه 33: تابعی از دو متغیر تصادفی
جلسه 34: ادامه تابعی از دو متغیر تصادفی
جلسه 35: ادامه تابعی از دو متغیر تصادفی، تعریف متغیرهای مشترک نرمال
جلسه 36: توزیع شرطی (قسمت اول)
جلسه 37: توزیع شرطی (قسمت دوم)
جلسه 38: توزیع شرطی (قسمت سوم)
جلسه 39: کاربردی از توزیع شرطی
جلسه 40: تخمین به‌عنوان کاربردی از توزیع شرطی
جلسه 41: دنباله‌ای از متغیرهای تصادفی، تابع چگالی احتمال چند‌متغیره
جلسه 42: حل تمرین‌های مبحث دو متغیر تصادفی
جلسه 43: ادامه حل تمرین‌های مبحث دو متغیر تصادفی
جلسه 44: قضیه حد مرکزی
جلسه 45: فاصله اطمینان
جلسه 46: ادامه فاصله اطمینان + آزمون فرض