جلسه دوم: مقدمه‌ای بر انتقال حرارت هدایت

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود

جلسات انتقال حرارت

جلسه اول: معرفی روش‌های مختلف انتقال حرارت
جلسه دوم: مقدمه‌ای بر انتقال حرارت هدایت
جلسه سوم: مقاومت حرارتی و مقاومت تماس
جلسه چهارم: مختصات استوانه‌ای و کروی
جلسه پنجم: تولید حرارت در دیواره
جلسه ششم: سطوح گسترش یافته - بخش اول
جلسه هفتم: سطوح گسترش یافته - بخش دوم
جلسه هشتم: سطوح گسترش یافته - بخش سوم
جلسه نهم: انتقال حرارت هدایت دوبعدی
جلسه دهم: انتقال حرارت گذرا (بخش اول)
جلسه یازدهم: انتقال حرارت گذرا (بخش دوم)
جلسه دوازدهم: انتقال حرارت گذرا (بخش سوم)
جلسه سیزدهم: انتقال حرارت گذرا (بخش چهارم)
جلسه چهاردهم: انتقال حرارت جا‌به‌جایی جریان خارجی (بخش اول)
جلسه پانزدهم: انتقال حرارت جابه‌جایی جریان خارجی (بخش دوم)
جلسه شانزدهم: انتقال حرارت جابه‌جایی جریان خارجی (بخش سوم)
جلسه هفدهم: انتقال حرارت جابه‌جایی جریان خارجی (بخش چهارم)
جلسه هجدهم: انتقال حرارت جابه‌جایی جریان خارجی (بخش پنجم)
جلسه نوزدهم: انتقال حرارت جابه‌جایی جریان داخلی (بخش اول)
جلسه بیستم: انتقال حرارت جابه‌جایی جریان داخلی (بخش دوم)
جلسه بیست و یکم: انتقال حرارت جابه‌جایی جریان داخلی (بخش سوم)