جلسه پنجم: مقدمات ریاضیاتی - بخش دوم

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات بهینه‌سازی

جلسه یکم: مقدمه، معرفی بهینه‌سازی، انواع مسائل بهینه‌سازی، کاربردها
جلسه دوم: انواع مسائل بهینه‌سازی، کاربردها
جلسه سوم: انواع مسائل بهینه‌سازی، کاربردها، مقدمات ریاضی
جلسه چهارم: مقدمات ریاضیاتی - بخش اول
جلسه پنجم: مقدمات ریاضیاتی - بخش دوم
جلسه ششم: مقدمات ریاضی، مجموعه‌های محدب
جلسه هفتم: مجموعه‌ها و توابع محدب
جلسه هشتم: توابع محدب
جلسه نهم: توابع محدب، مسایل بهینه‌سازی محدب
جلسه دهم: مسایل بهینه‌سازی محدب - بخش اول
جلسه یازدهم: مسایل بهینه‌سازی محدب - بخش دوم
جلسه دوازده: مسایل بهینه‌سازی محدب، مسایل بهینه‌سازی چندهدفه
جلسه سیزدهم: مسایل بهینه‌سازی چندهدفه‌، مسایل بهینه‌سازی بدون قید
جلسه چهاردم: مسایل بهینه‌سازی بدون قید Gradient Descent, Newton, Quasi Newton
جلسه پانزدهم: مسایل بهینه‌سازی بدون قید Line search
جلسه شانزدهم: مسایل بهینه‌سازی بدون قید Trust region
جلسه هفدهم: مسایل بهینه سازی بدون قید Trust region - بخش دوم
جلسه هجدهم: conjugate gradient
جلسه نوزدهم: کاربرد Approximation (Norm Approximation، Least Norm)
جلسه بیستم: ادامه کاربرد تقریب (Smoothing, input design,..)
جلسه بیست و یکم: کاربرد Robust approximation ، تخمین maximum likelihood
جلسه بیست و دوم: کاربرد logistic regression، تخمین MAP، تخمین توزیع غیرپارامتری
جلسه بیست و سوم: دوگانی تابع و مسئله دوگان، شروط KKT
جلسه بیست و چهارم: ادامه دوگانی، SVM
جلسه بیست و پنجم: مسائل بهینه‌سازی با قید تساوی
جلسه بیست و ششم: مسایل بهینه‌سازی با قید تساوی، روش interior point
جلسه بیست و هفتم: روش interior point
جلسه بیست و هشتم: primal dual interior point method، روش های بهینه سازی در یادگیری عمیق