جلسه 13 - بخش 6: روش‌های محاسبه‌ی سطح مقطع عرضی

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات راه‌سازی

جلسه 1 - بخش 1: فهرست مطالب، منابع و تاریخچه راه‌سازی
جلسه 1 - بخش 2: معرفی آیین‌نامه‌
جلسه 1 - بخش 3: معرفی انواع راه
جلسه 2 - بخش 1: مقاطع عرضی
جلسه 2 - بخش 2: خطوط طولی
جلسه 2 - بخش 3: ابنیه‌ی فنی راه
جلسه 2 - بخش 4: ترافیک
جلسه 2 - بخش 5: تقاطع‌ها و تبادل‌ها
جلسه 3: فاصله‌ی دید توقف، سبقت، انتخاب، مشخصات اجزای قوس افقی
جلسه 4 - بخش 1: پیاده‌سازی قوس افقی
جلسه 4 - بخش 2: قوس با مماس مشترک
جلسه 5 - بخش 1: بربلندی (دور)
جلسه 5 - بخش 2: ادامه‌ی بربلندی (دور) همراه با مقادیر پیشنهادی آیین‌نامه
جلسه 5 - بخش 3: طراحی قوس افقی ساده
جلسه 5 - بخش 4: مثال برای طراحی قوس افقی ساده
جلسه 6 - بخش 1: فاصله دید در قوس افقی
جلسه 6 - بخش 2: مثال برای فاصله دید در قوس افقی
جلسه 6 - بخش 3: محاسبات طول اعمال دور
جلسه 6 - بخش 4: نحوه اعمال بربلندی در طول راه همراه با مسائل پیشنهادی آیین‌نامه
جلسه 7 - بخش 1: قوس مرکب دو مرکزی
جلسه 7 - بخش 2: قوس مرکب سه مرکزی
جلسه 7 - بخش 3: ضوابط قوس مرکب، نحوه اعمال بربلندی در قوس مرکب و معرفی قوس معکوس
جلسه 7 - بخش 4: طراحی گردنه‌ها با پیچ‌های معکوس (سرپانتین)
جلسه 8 - بخش 1: معرفی پارامترهای قوس اتصال اسپیرال (کلوتوئید)
جلسه 8 - بخش 2: طراحی قوس اتصال اسپیرال (کلوتوئید) و موارد آیین‌نامه‌ای
جلسه 9 - بخش 1: مثال طراحی قوس اتصال اسپیرال (کلوتوئید)
جلسه 9 - بخش 2: تعریض در قوس افقی
جلسه 9 - بخش 3: معرفی قوس قائم سهمی متقارن
جلسه 10 - بخش 1: مثال برای قوس قائم و نحوه‌ی محاسبه سهمی قوس قائم
جلسه 10 - بخش 2: تعین طول قوس گنبدی
جلسه 10 - بخش 3: مثال محاسبه‌ی طول قوس گنبدی
جلسه 10 - بخش 4: طول قوس کاسه‌ای
جلسه 10 - بخش 5: مثال محاسبه‌ی طول قوس کاسه‌ای
جلسه 10 - بخش 6: نکات تکمیلی طراحی قوس قائم و ترکیب مسیر افقی و قائم
جلسه 12 - بخش 1: پروفیل طولی (نیم‌رخ طولی)
جلسه 12 - بخش 2: معرفی پروفیل عرضی
جلسه 12 - بخش 3: مولفه‌های نیم‌رخ عرضی راه و عرض سواره‌رو، شیب عرضی سواره‌رو و نحوه اعمال شیب
جلسه 13 - بخش 1: عرض شانه‌راه، شیب عرضی شانه‌راه
جلسه 13 - بخش 2: میانه، عرض و شیب عرضی میانه
جلسه 13 - بخش 3: حریم راه، ناحیه‌ی عاری از مانع، شیب و اندازه شیروانی
جلسه 13 - بخش 4: شیب و شیروانی
جلسه 13 - بخش 5: تعریف حجم عملیات خاکی
جلسه 13 - بخش 6: روش‌های محاسبه‌ی سطح مقطع عرضی
جلسه 13 - بخش 7: مثال محاسبه سطح مقطع عرضی