جلسه 10: خودهمبستگی و همبستگی متقابل، چگالی طیف انرژی متقابل، تبدیل هیلبرت، تولید سیگنال باند باریک، تولید سیگنال تحلیلی

 
00:00 / 00:00
2.0x
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات مخابرات 1

جلسه 1: مفهوم و هدف از مخابرات، مفهوم سیگنال، سیگنال‌های انرژی و توان، سیگنال آماری و یقینی
جلسه 2: مروری بر انواع سیگنال‌ها، محاسبه انرژی و توان سیگنال سینوسی تک‌مؤلفه و چند‌مؤلفه، بررسی اثرات انتقال
جلسه 3: معرفی دیراک دلتا، تابع پله، بیان رابطه بین توابع و بردارها، ضرب داخلی بردارها و توابع، تقریب یک تابع برحسب تابع دیگر
جلسه 4: همبستگی توابع (بردارها)، خانواده توابع متعامد، همبستگی خانواده توابع متعامد سینوسی، معرفی سری فوریه
جلسه 5: پدیده Gibbs، شرایط قوی و ضعیف دریکله، سری فوریه مختلط، قاعده پارسوال
جلسه 6: تبدیل فوریه، محاسبه تبدیل فوریه تابع مربعی و بررسی اندازه و فاز آن، بررسی و اثبات خواص تبدیل فوریه
جلسه 7: محاسبه تبدیل فوریه چند تابع مهم، رفتار فرکانسی تابع سینوسی، فیلتر پایین‌گذر ایده‌آل، خاصیت مشتق در تبدیل فوریه
جلسه 8: گستردگی و فشردگی در حوزه زمان و فرکانس، تبدیل فوریه سیگنال‌های متناوب، مدولاسیون تابع با باند محدود
جلسه 9: چگالی طیف انرژی، پهنای باند و محاسبه پهنای باند در توابع مختلف، سیگنال پایین‌گذر ایده‌آل، سیگنال بالاگذر ایده‌آل
جلسه 10: خودهمبستگی و همبستگی متقابل، چگالی طیف انرژی متقابل، تبدیل هیلبرت، تولید سیگنال باند باریک، تولید سیگنال تحلیلی
جلسه 11: تبدیل هیلبرت، Pre-envelop، سیگنال تحلیلی، پوش مختلط، معرفی مدولاسیون، انواع مدولاسیون دامنه
جلسه 12: مدولاسیون DSB-WC و DSB-SC، دمدولاسیون سیگنال مدوله شده دامنه، حل مثال Tone، Ring Modulator
جلسه 13: بررسی ساختار الکترونیکی مدولاتورهای DSB-SC، مدولاتورهای ضرب کننده، مدولاتورهای غیرخطی، مدولاتور های سویچی
جلسه 14: Double-side band (DSB)-spectrum، Single-side band (SSB)-spectrum، به‌دست آوردن طیف فرکانسی سیگنال‌های USB و LSB
جلسه 15: تولید سیگنال حامل، معرفی مدولاسیون زاویه، مدولاسیون فاز، مدولاسیون فرکانس
جلسه 16: مدولاسیون فاز و فرکانس، نحوه تولید سیگنال‌های باند باریک PM و FM
جلسه 17: پهنای باند سیگنال‌های FM و PM، نحوه تولید سیگنال‌های پهن‌باند PM و FM و مثال سیگنال tone
جلسه 18: ادامه تولید سیگنال‌های پهن‌باند PM و FM، دیمدولاسیون سیگنال FM و PM
جلسه 19: آغاز مقدمه‌ای بر فرایندهای اتفاقی، مفهوم احتمال رخدادها، قانون اعداد بزرگ، احتمال شرطی، قانون بیز، قانون احتمال کل
جلسه 20: تابع چگالی احتمال، تابع توزیع تجمعی، متغیر تصادفی یکنواخت، متغیر تصادفی گسسته، متغیر تصادفی گوسی، مفهوم ممان
جلسه 21: نامساوی چبیشف، متغیر تصادفی کوشی، تابع مشخصه متغیر یکنواخت، همبستگی متقابل، نامساوی کوشی-شوارتز
جلسه 22: ادامه مبحث توابعی از یک متغیر احتمالی، و حل چند مثال، آغاز مبحث فرایندهای اتفاقی
جلسه 23: توابعی از دو فرایند اتفاقی و حل چندین مثال
جلسه 24: تابع چگالی احتمال مرتبه اول و دوم یک فرایند اتفاقی، تابع کوواریانس یک فرایند اتفاقی، مفهوم Ergodicity
جلسه 25: تعامل فرایندهای اتفاقی با سیستم‌های LTI، میانگین و تابع خودهمبستگی و همبستگی متقابل ورودی و خروجی
جلسه 26: معرفی چگالی طیف توان، ماتریس همبستگی، فرایند اتفاقی سفید، فرایند اتفاقی گوسی
جلسه 27: تابع خودهمبستگی سیگنال دوتایی تصادفی، چگالی طیف توان فیلترهای ایده‌آل پایین‌گذر، بالاگذر، میان‌گذر و میان‌نگذر
جلسه 28: سیگنال نویز، مؤلفه‌های inphase و quadrature، نحوه ساخت سیگنال تحلیلی، چگالی طیف توان سیگنال تصادفی دوتایی
جلسه 29: معرفی مفهوم ویز وابسته به سیگنال، نویز باند‌باریک، پهنای باند معادل نویز، پهنای باند 3dB، پهنای باند 90%