جلسه ۱ - آموزش مقدماتی Python - Installing Python
جلسه ۲ - آموزش مقدماتی Python - Numbers and Math
جلسه ۳ - آموزش مقدماتی Python - Variables
جلسه ۴ - آموزش مقدماتی Python - Modules and Functions
جلسه ۵ - آموزش مقدماتی Python - How to Save Your Programs
جلسه ۶ - آموزش مقدماتی Python - Strings
جلسه ۷ - آموزش مقدماتی Python - More on Strings
جلسه ۸ - آموزش مقدماتی Python - Raw Input
جلسه ۹ - آموزش مقدماتی Python - Sequences and Lists
جلسه ۱۰ - آموزش مقدماتی Python - Slicing
جلسه ۱۱ - آموزش مقدماتی Python - Editing Sequences
جلسه ۱۲ - آموزش مقدماتی Python - More List Functions
جلسه ۱۳ - آموزش مقدماتی Python - Slicing Lists
جلسه ۱۴ - آموزش مقدماتی Python - Intro to Methods
جلسه ۱۵ - آموزش مقدماتی Python - More Methods
جلسه ۱۶ - آموزش مقدماتی Python - Sort and Tuples
جلسه ۱۷ - آموزش مقدماتی Python - Strings n Stuff
جلسه ۱۸ - آموزش مقدماتی Python - Cool String Methods
جلسه ۱۹ - آموزش مقدماتی Python - Dictionary
جلسه ۲۰ - آموزش مقدماتی Python - If Statement
جلسه ۲۱ - آموزش مقدماتی Python - else and elif
جلسه ۲۲ - آموزش مقدماتی Python - Nesting Statements
جلسه ۲۳ - آموزش مقدماتی Python - Comparison Operators
جلسه ۲۴ - آموزش مقدماتی Python - And and Or
جلسه ۲۵ - آموزش مقدماتی Python - For and While Loops
جلسه ۲۶ - آموزش مقدماتی Python - Infinite Loops and Break
جلسه ۲۷ - آموزش مقدماتی Python - Building Functions
جلسه ۲۸ - آموزش مقدماتی Python - Default Parameters
جلسه ۲۹ - آموزش مقدماتی Python - Multiple Parameters
جلسه ۳۰ - آموزش مقدماتی Python - Parameter Types
جلسه ۳۱ - آموزش مقدماتی Python - Tuples as Parameters
جلسه ۳۲ - آموزش مقدماتی Python - Object Oriented Program
جلسه ۳۳ - آموزش مقدماتی Python - Classes and Self
جلسه ۳۴ - آموزش مقدماتی Python - Subclasses Superclasses
جلسه ۳۵ - آموزش مقدماتی Python - Overwrite Variable on Sub
جلسه ۳۶ - آموزش مقدماتی Python - Multiple Parent Classes
جلسه ۳۷ - آموزش مقدماتی Python - Constructors
جلسه ۳۸ - آموزش مقدماتی Python - Import Modules
جلسه ۳۹ - آموزش مقدماتی Python - reload Modules
جلسه ۴۰ - آموزش مقدماتی Python - Getting Module Info
جلسه ۴۱ - آموزش مقدماتی Python - Working with Files
جلسه ۴۲ - آموزش مقدماتی Python - Reading and Writing
جلسه ۴۳ - آموزش مقدماتی Python - Writing Lines
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم