جلسه هجدهم: طراحی کنترلر به کمک پاسخ فرکانسی 2 - جبران‌ساز Lead و Lag-Lead

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات کنترل اتوماتیک

جلسه اول: مقدمه 1 - سیستم و دینامیک آن
جلسه دوم: مقدمه 2 - مروری مفهومی بر نحوه‌ی عملکرد کنترلر
جلسه سوم: مقدمه 3 - پیاده‌سازی یک کنترلر در نرم‌افزار Working Model + مقدمه‌ای بر مدل‌سازی
جلسه چهارم: مدل‌سازی در حوزه‌ی زمان
جلسه پنجم: مدل‌سازی در حوزه‌ی فرکانس 1 - تبدیل لاپلاس و تابع تبدیل
جلسه ششم: مدل‌سازی در حوزه‌ی فرکانس 2 - توابع تبدیل سیستم‌های الکتریکی
جلسه هفتم: مدل‌سازی در حوزه‌ی فرکانس 3 - توابع تبدیل سیستم‌های مکانیکی
جلسه هشتم: مدل‌سازی در حوزه‌ی فرکانس 4 - توابع تبدیل سیستم‌های الکترو-مکانیکی + خطی سازی
جلسه نهم: پاسخ زمانی 1
جلسه دهم: پاسخ زمانی 2 + بلاک دیاگرام و کاهش زیر-سیستم‌های چندگانه
جلسه یازدهم: خطای حالت ماندگار
جلسه دوازدهم: مکان هندسی ریشه‌ها
جلسه سیزدهم: طراحی کنترلر به کمک مکان هندسی ریشه‌ها
جلسه چهاردهم: تحلیل پاسخ فرکانسی و دیاگرام بُود
جلسه پانزدهم: معیار نایکویست
جلسه شانزدهم: دوایر n و m + چارت نیکولز + حاشیه فاز و حاشیه بهره
جلسه هفدهم: طراحی کنترلر به کمک پاسخ فرکانسی 1 - جبران‌ساز Lag
جلسه هجدهم: طراحی کنترلر به کمک پاسخ فرکانسی 2 - جبران‌ساز Lead و Lag-Lead
جلسه نوزدهم: طراحی کنترلر با استفاده از جعبه ابزار SISO در نرم‌افزار MATLAB