جلسه هفدهم: شار بیشینه (بخش دوم)، الگوریتم ادموندز-کارپ

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات طراحی الگوریتم‌ها

جلسه اول: مقدمه - الگوریتم‌های حریصانه
جلسه دوم: الگوریتم‌های حریصانه - مسئله زمان‌بندی فعالیت‌ها
جلسه سوم: الگوریتم‌های حریصانه - فشرده‌سازی و کد هافمن
جلسه چهارم: حریصانه و برنامه‌نویسی پویا، مسئله‌ی کوله‌پشتی
جلسه پنجم: برنامه‌نویسی پویا - مسئله‌ی تبدیل رشته‌ها
جلسه ششم: برنامه‌نویسی پویا - ضرب ماتریس، بزرگترین زیردنباله‌ی صعودی، بزرگترین زیردنباله‌ی مشترک
جلسه هفتم: برنامه‌نویسی پویا - مجموعه‌ی مستقل در درخت
جلسه هشتم: درخت پوشای کمینه (Minimum Spanning Tree)
جلسه نهم: کوتاه‌ترین مسیر بین هر دو رأس (All Pairs Shortest Path)، الگوریتم فلوید-وارشال
جلسه دهم: مرور الگوریتم‌های گراف، الگوریتم بلمن-فورد
جلسه یازدهم: هیپ فیبوناچی
جلسه دوازدهم: الگوریتم‌های تقسیم و حل - رابطه‌های بازگشتی، توان، نزدیک‌ترین زوج نقطه
جلسه سیزدهم: روش تقسیم و حل - الگوریتم استراسن و تبدیل سریع فوریه
جلسه چهاردهم: تطابق رشته‌ها - الگوریتم رابین-کارپ
جلسه پانزدهم: تطابق رشته‌ها - الگوریتم KMP
جلسه شانزدهم: شار بیشینه (بخش اول)
جلسه هفدهم: شار بیشینه (بخش دوم)، الگوریتم ادموندز-کارپ
جلسه هجدهم: شار بیشینه با ظرفیت کمینه روی هر یال
جلسه نوزدهم: برنامه‌نویسی خطی و صحیح
جلسه بیستم: مسائل NP-Hard
جلسه بیست و یکم: مسائل NP-Complete
جلسه بیست و دوم: پس‌گرد (Backtracking)
جلسه بیست و سوم: پس‌گرد (Backtracking) - مسأله‌ی فروشنده‌ی دوره‌گرد
جلسه بیست و چهارم: پس‌گرد (Backtracking) - مسأله‌ی سودوکو
جلسه بیست و پنجم: الگوریتم‌های تقریبی (Approximation Algorithms)
جلسه بیست و ششم: الگوریتم‌های مکاشفه‌ای: Hill Climbing (تپه نوردی) و Simulated Annealing