گام‌های عمومی مدیریت هزینه

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

جلسات فصل 4: فرایندهای عمومی مدیریت هزینه پروژه

  فصل قبلی
گام‌های عمومی مدیریت هزینه
 
گام اول - برنامه‌ریزی برای مدیریت هزینه
 
گام دوم - سازماندهی برای مدیریت هزینه - بخش 1
 
گام دوم - سازماندهی برای مدیریت هزینه - بخش 2
 
گام دوم - سازماندهی برای مدیریت هزینه - بخش 3
 
گام دوم - سازماندهی برای مدیریت هزینه - بخش 4
 
گام دوم - سازماندهی برای مدیریت هزینه - بخش 5
 
گام دوم - سازماندهی برای مدیریت هزینه - بخش 6
 
گام دوم - سازماندهی برای مدیریت هزینه - بخش 7
 
گام سوم - تعریف فعالیت‌ها و برآورد منابع و مدت - بخش 1
 
گام سوم - تعریف فعالیت‌ها و برآورد منابع و مدت - بخش 2
 
گام سوم - تعریف فعالیت‌ها و برآورد منابع و مدت - بخش 3
 
مرور
 
کوییز شماره 2
 
گام چهارم - برآورد هزینه - بخش 1
 
گام چهارم - برآورد هزینه - بخش 2
 
گام پنجم - تنظیم بودجه - بخش 1
 
گام پنجم - تنظیم بودجه - بخش 2
 
مفهوم پایش و کنترل
 
گام ششم - کنترل هزینه‌ها - بخش 1
 
گام ششم - کنترل هزینه‌ها - بخش 2
 
مرور و جمع‌بندی فرایند عمومی
 
پروژه نمونه - بخش 1
 
پروژه نمونه - بخش 2
 
کوییز شماره 3
  فصل بعدی