جلسه چهارم - مکمل نهاد

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

اگر فعلی متعدی نباشد یا لازم است یا ربطی در این حالت فقط نهاد را داریم که در حالت لازم بودن فقط فاعل است و در حالت ربطی بودن مسند الیه است، چیزی که نهاد را کامل می‌کند، می‌شود مکمل نهاد و جایگاه آن بعد از فعل کنار نهاد است و تمام این ها بعلاوه مفعول مستقیم و غیر مستقیم مکمل جمله هستند.

مثال:

I am mathematician.

در این جمله کلمه mathematician  مکمل نهاد (I) است.

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم