جلسه اول - تطابق

 
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

Agreement  در واقع به معنی تطابق است تطابق فعل با فاعل، مفرد و جمع بودن، تطابق نهاد با فاعل و دیگرساختارهای که به کارمی‌رود. برخی کلمات به راحتی با s,es جمع بسته می‌شوند.

مثل  box_boxes, car_cars, story_stories, series_series 

اما بعضی کلمات بی‌قاعده هستند و شکل آنها بعد از جمع بستن تغییر می‌کند.

مثل: man_men, woman_women, child_children, person_people

اشتباه رایج این است که زمانی که جمله دارای ضمایر نامعین است تطابق نهاد و فعل دشوار است اما با شناخت ضمایر نامعین می‌توانیم از این اشتباه به آسانی جلوگیری کنیم. ضمایر نامعین عبارتند از:

ضمایر مفرد: one, each, either, neither, ___+body, ___+one.

ضمایر جمع: both, few, many, others,…

در انتها ضمایری که گاهی جمع هستند و گاهی مفرد باید در جمله تشخیص داد که مفرد هستند یا جمع، مخفف آنها می‌شود SANAM که عبارتند از: some, any, none, all, most

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود