جلسه سوم - ضمایر را درست بکار ببریم

 
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

باید بدانیم که چگونه ضمایر را درست بکارببریم باید بدانیم  در جملات لازم whom نمیتوانیم بکار ببریم باید به مرجع ضمیر نگاه کرد که نهاد بوده است یا مفعول.

مثال:

(Who, Whom) is your favorite athlete?

جواب who است چون مرجع ضمیر نهاد است و فعل لازم است.

مثال:

(Who, Whom) did you invite to the party?

جواب whom است چون فعل متعدی و مرجع مفعول است. باید در جمله تشخیص بدهیم که نهاد است و یا مفعول و بر اساس آن ضمیر را انتخاب کنیم.

بعضی کلمه یا کلمات یا عبارات را در جمله حذف می‌کنیم ellipsis که در فصل آخر بیشتردرباره‌ی آن توضیح می‌دهیم.

مثال:

My dog barks at my sister as much as (I, me).

در این جمله He barks at me

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود