جلسه دوم - زمان‌ها

 
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

زمان حال در نگارش‌های علمی بیشترین کاربرد را داردوقتی میگوییم حال یعنی عملی که بوده، هست، خواهد بود می‌تواند موقتی هم باشد، حال استمراری کاری که در حال حاضر است و ابدی نیست و حال کامل از گذشته شروع شده و ممکن است فردا تمام شود.

مثال

1) I cook.

2) I cook breakfast every morning.

در جمله 1 یعنی شغل او آشپزی است اما در جمله 2 ممکن است یک روز هم آشپزی نکند.

گذشته: اتفاقی که قبلا افتاده و تمام شده است. مثل: .I sent the letter yesterday

آینده: نشانه‌ی آینده مصدر بدن to +will است. مثال: .اHe will cool dinner for us tomorrow

زمان‌های کامل: ماضی بعید (had+pp)، ماضی نقلی (has,have+pp)،  آینده کامل (will+have+pp)

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود