آموزش مقدماتی Python

دوره‌های دانشگاهی
43 جلسه

سرفصل‌ها

پایتون به معنی اژدهاست . شاید انتخاب این اسم برای این زبان برنامه نویسی بی ربط نباشد چراکه یکی از قدرتمند ترین نرم افزارهای صنعتی ویرایش متن محسوب میشود . با کمک پایتون میتوان از کارهای ساده ریاضی تا پیچیده ترین عملیات کنترل متن مانند مرورگر های داینامیک و اتوماسیون را انجام دهید . ویژگی دیگر این زبان برنامه نویسی سادگی آن است که امکان یادگیری برای همگان را فراهم میکند. 

توجه داشته باشید که این درس آموزش با پایتون 2 است.

مدرس دوره
1

فیلم های آموزشی

43 جلسه    03:56 ساعت   
جلسه ۱ - آموزش مقدماتی Python - Installing Python
03:18 دقیقه
جلسه ۲ - آموزش مقدماتی Python - Numbers and Math
05:39 دقیقه
جلسه ۳ - آموزش مقدماتی Python - Variables
06:24 دقیقه
جلسه ۴ - آموزش مقدماتی Python - Modules and Functions
07:07 دقیقه
جلسه ۵ - آموزش مقدماتی Python - How to Save Your Programs
08:24 دقیقه
جلسه ۶ - آموزش مقدماتی Python - Strings
06:22 دقیقه
جلسه ۷ - آموزش مقدماتی Python - More on Strings
05:27 دقیقه
جلسه ۸ - آموزش مقدماتی Python - Raw Input
02:55 دقیقه
جلسه ۹ - آموزش مقدماتی Python - Sequences and Lists
05:03 دقیقه
جلسه ۱۰ - آموزش مقدماتی Python - Slicing
07:42 دقیقه
جلسه ۱۱ - آموزش مقدماتی Python - Editing Sequences
06:42 دقیقه
جلسه ۱۲ - آموزش مقدماتی Python - More List Functions
06:27 دقیقه
جلسه ۱۳ - آموزش مقدماتی Python - Slicing Lists
04:57 دقیقه
جلسه ۱۴ - آموزش مقدماتی Python - Intro to Methods
06:01 دقیقه
جلسه ۱۵ - آموزش مقدماتی Python - More Methods
04:14 دقیقه
جلسه ۱۶ - آموزش مقدماتی Python - Sort and Tuples
03:56 دقیقه
جلسه ۱۷ - آموزش مقدماتی Python - Strings n Stuff
06:17 دقیقه
جلسه ۱۸ - آموزش مقدماتی Python - Cool String Methods
05:30 دقیقه
جلسه ۱۹ - آموزش مقدماتی Python - Dictionary
06:12 دقیقه
جلسه ۲۰ - آموزش مقدماتی Python - If Statement
05:49 دقیقه
جلسه ۲۱ - آموزش مقدماتی Python - else and elif
05:04 دقیقه
جلسه ۲۲ - آموزش مقدماتی Python - Nesting Statements
04:16 دقیقه
جلسه ۲۳ - آموزش مقدماتی Python - Comparison Operators
04:32 دقیقه
جلسه ۲۴ - آموزش مقدماتی Python - And and Or
06:14 دقیقه
جلسه ۲۵ - آموزش مقدماتی Python - For and While Loops
05:36 دقیقه
جلسه ۲۶ - آموزش مقدماتی Python - Infinite Loops and Break
05:44 دقیقه
جلسه ۲۷ - آموزش مقدماتی Python - Building Functions
05:19 دقیقه
جلسه ۲۸ - آموزش مقدماتی Python - Default Parameters
04:03 دقیقه
جلسه ۲۹ - آموزش مقدماتی Python - Multiple Parameters
05:07 دقیقه
جلسه ۳۰ - آموزش مقدماتی Python - Parameter Types
06:09 دقیقه
جلسه ۳۱ - آموزش مقدماتی Python - Tuples as Parameters
04:21 دقیقه
جلسه ۳۲ - آموزش مقدماتی Python - Object Oriented Program
07:09 دقیقه
جلسه ۳۳ - آموزش مقدماتی Python - Classes and Self
07:47 دقیقه
جلسه ۳۴ - آموزش مقدماتی Python - Subclasses Superclasses
04:11 دقیقه
جلسه ۳۵ - آموزش مقدماتی Python - Overwrite Variable on Sub
03:15 دقیقه
جلسه ۳۶ - آموزش مقدماتی Python - Multiple Parent Classes
03:45 دقیقه
جلسه ۳۷ - آموزش مقدماتی Python - Constructors
04:16 دقیقه
جلسه ۳۸ - آموزش مقدماتی Python - Import Modules
06:50 دقیقه
جلسه ۳۹ - آموزش مقدماتی Python - reload Modules
04:20 دقیقه
جلسه ۴۰ - آموزش مقدماتی Python - Getting Module Info
05:20 دقیقه
جلسه ۴۱ - آموزش مقدماتی Python - Working with Files
06:27 دقیقه
جلسه ۴۲ - آموزش مقدماتی Python - Reading and Writing
05:22 دقیقه
جلسه ۴۳ - آموزش مقدماتی Python - Writing Lines
06:10 دقیقه