آموزش مقدماتی Python

دوره‌های دانشگاهی
43 جلسه

سرفصل‌ها

پایتون به معنی اژدهاست . شاید انتخاب این اسم برای این زبان برنامه نویسی بی ربط نباشد چراکه یکی از قدرتمند ترین نرم افزارهای صنعتی ویرایش متن محسوب میشود . با کمک پایتون میتوان از کارهای ساده ریاضی تا پیچیده ترین عملیات کنترل متن مانند مرورگر های داینامیک و اتوماسیون را انجام دهید . ویژگی دیگر این زبان برنامه نویسی سادگی آن است که امکان یادگیری برای همگان را فراهم میکند. 

توجه داشته باشید که این درس آموزش با پایتون 2 است.

مدرس دوره
فیلم های آموزشی
ساعت
03:56 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 43 جلسه
جلسه ۱ - آموزش مقدماتی Python - Installing Python
"03:18
جلسه ۲ - آموزش مقدماتی Python - Numbers and Math
"05:39
جلسه ۳ - آموزش مقدماتی Python - Variables
"06:24
جلسه ۴ - آموزش مقدماتی Python - Modules and Functions
"07:07
جلسه ۵ - آموزش مقدماتی Python - How to Save Your Programs
"08:24
جلسه ۶ - آموزش مقدماتی Python - Strings
"06:22
جلسه ۷ - آموزش مقدماتی Python - More on Strings
"05:27
جلسه ۸ - آموزش مقدماتی Python - Raw Input
"02:55
جلسه ۹ - آموزش مقدماتی Python - Sequences and Lists
"05:03
جلسه ۱۰ - آموزش مقدماتی Python - Slicing
"07:42
جلسه ۱۱ - آموزش مقدماتی Python - Editing Sequences
"06:42
جلسه ۱۲ - آموزش مقدماتی Python - More List Functions
"06:27
جلسه ۱۳ - آموزش مقدماتی Python - Slicing Lists
"04:57
جلسه ۱۴ - آموزش مقدماتی Python - Intro to Methods
"06:01
جلسه ۱۵ - آموزش مقدماتی Python - More Methods
"04:14
جلسه ۱۶ - آموزش مقدماتی Python - Sort and Tuples
"03:56
جلسه ۱۷ - آموزش مقدماتی Python - Strings n Stuff
"06:17
جلسه ۱۸ - آموزش مقدماتی Python - Cool String Methods
"05:30
جلسه ۱۹ - آموزش مقدماتی Python - Dictionary
"06:12
جلسه ۲۰ - آموزش مقدماتی Python - If Statement
"05:49
جلسه ۲۱ - آموزش مقدماتی Python - else and elif
"05:04
جلسه ۲۲ - آموزش مقدماتی Python - Nesting Statements
"04:16
جلسه ۲۳ - آموزش مقدماتی Python - Comparison Operators
"04:32
جلسه ۲۴ - آموزش مقدماتی Python - And and Or
"06:14
جلسه ۲۵ - آموزش مقدماتی Python - For and While Loops
"05:36
جلسه ۲۶ - آموزش مقدماتی Python - Infinite Loops and Break
"05:44
جلسه ۲۷ - آموزش مقدماتی Python - Building Functions
"05:19
جلسه ۲۸ - آموزش مقدماتی Python - Default Parameters
"04:03
جلسه ۲۹ - آموزش مقدماتی Python - Multiple Parameters
"05:07
جلسه ۳۰ - آموزش مقدماتی Python - Parameter Types
"06:09
جلسه ۳۱ - آموزش مقدماتی Python - Tuples as Parameters
"04:21
جلسه ۳۲ - آموزش مقدماتی Python - Object Oriented Program
"07:09
جلسه ۳۳ - آموزش مقدماتی Python - Classes and Self
"07:47
جلسه ۳۴ - آموزش مقدماتی Python - Subclasses Superclasses
"04:11
جلسه ۳۵ - آموزش مقدماتی Python - Overwrite Variable on Sub
"03:15
جلسه ۳۶ - آموزش مقدماتی Python - Multiple Parent Classes
"03:45
جلسه ۳۷ - آموزش مقدماتی Python - Constructors
"04:16
جلسه ۳۸ - آموزش مقدماتی Python - Import Modules
"06:50
جلسه ۳۹ - آموزش مقدماتی Python - reload Modules
"04:20
جلسه ۴۰ - آموزش مقدماتی Python - Getting Module Info
"05:20
جلسه ۴۱ - آموزش مقدماتی Python - Working with Files
"06:27
جلسه ۴۲ - آموزش مقدماتی Python - Reading and Writing
"05:22
جلسه ۴۳ - آموزش مقدماتی Python - Writing Lines
"06:10