خطای شناختی و سوگیری تائیدی در پژوهش

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فصل ششم: مواجهه سنجیده‌تر با ادعاها و پشتیبان آن‌ها (تفکر انتقادی)

  فصل قبلی
طرح چند بحث مقدماتی - یک تمرین
 
تفکر انتقادی چیست؟ - ادعاها و استدلال‌ها
 
پشتیبانی از ادعاها
 
ادعا و پشتیبان در مورد اهمیت، نیاز، هدف، چارچوب و جرئیات پژوهش، روش‌های آزمون
 
ادعا و پشتیبان در مورد الگوهای میان داده‌ها، مقایسه‌ها، تفسیرها و نتایج پژوهش
 
مواجهه سنجشگرانه با پژوهش در سه گام
 
گام اول: تشخیص استدلال
 
گام اول: تمرین تشخیص استدلال - بخش اول
 
گام اول: تمرین تشخیص استدلال - بخش دوم
 
گام اول: تمرین تشخیص استدلال - بخش سوم
 
گام دوم: بازسازی استدلال - بخش اول
 
گام دوم: بازسازی استدلال - بخش دوم
 
گام دوم: بازسازی استدلال - بخش سوم
 
گام سوم: ارزیابی استدلال - مقدمه و معرفی چند اصطلاح
 
گام سوم: ارزیابی استدلال - ارزیابی عمومی، ارتباط دلیل و مدعا
 
گام سوم: ارزیابی استدلال - ارزیابی عمومی و سازگاری درونی
 
گام سوم: ارزیابی استدلال - استدلال قیاسی
 
گام سوم: ارزیابی استدلال - اعتبار استدلال قیاسی (منطق)
 
گام سوم: ارزیابی استدلال - اعتبار استدلال قیاسی (مثال نقض، حالت‌های ممکن و ترسیم نمودار)
 
گام سوم: ارزیابی استدلال - اعتبار استدلال قیاسی (اگر... آنگاه‌های معتبر و نامعتبر)
 
گام سوم: ارزیابی استدلال - صدق مقدمات استدلال قیاسی
 
گام سوم: ارزیابی استدلال - ارزیابی استدلال غیرقیاسی
 
گام سوم: ارزیابی استدلال - استدلال استقرایی
 
گام سوم: ارزیابی استدلال - استدلال علّی
 
گام سوم: ارزیابی استدلال - استدلال تمثیلی
 
گام سوم: ارزیابی استدلال - استدلال همگرا
 
مرور نموداری گام‌های ارزیابی استدلال
خطای شناختی و سوگیری تائیدی در پژوهش
 
مغالطه در پژوهش
 
کوئیز هفتم
  فصل بعدی