ببخشید امکان داره نظرتون درباره گزینه زیر را بگید

 STM32F103C8T6 Cortex-M3 هدر برد

 eshop.eca.ir