کوئیز فصل اول

 
برای دسترسی به این جلسه باید محتوای دوره را خریداری نمایید.

جلسات فصل 1- تنش و کرنش

 
فایل سوالات دوره
معرفی مباحث دوره
 
تنش
 
کرنش
 
نمودار تنش و کرنش
 
مشخصات مکانیکی مواد
 
تست کشش
 
سوال 1 - کنکور دکتری سال 96
 
سوال 2 - کنکور دکتری سال 98
 
سوال 3 - کنکور کارشناسی ارشد سال 92
 
سوال 4 - کنکور دکتری سال 98
 
قانون عمومی هوک
 
کرنش سطحی و حجمی
 
سوال 5 - کنکور کارشناسی ارشد سال 98
 
سوال 6 - کنکور دکتری سال 92
 
سوال 7 - کنکور دکتری سال 97
 
سوال 8 - کنکور کارشناسی ارشد سال 94
 
سوال 9 - کنکور کارشناسی ارشد سال 99
 
سوال 10 - کنکور کارشناسی ارشد سال 93
 
سوال 11 - کنکور کارشناسی ارشد سال 91
 
سوال 12 - کنکور کارشناسی ارشد سال 90
 
کرنش برشی
 
کرنش حرارتی
 
تنش و کرنش در حالت تنش مسطح
 
تنش و کرنش در حالت کرنش مسطح
 
سوال 13 - کنکور کارشناسی ارشد سال 94
 
سوال 14 - کنکور دکتری سال 97
 
سوال 15 - کنکور دکتری سال 98
 
سوال 16 - کنکور دکتری سال 91
 
سوال 17 - کنکور کارشناسی ارشد (مکانیک) سال 84
 
تبدیلات تنش و کرنش
 
تنش قائم و برشی در صفحه
 
صفحات اصلی برش
 
صفحات تنش برشی ماکزیمم
 
سوال 18 - کنکور کارشناسی ارشد سال 88
 
دایره مور
 
سوال 19 - کنکور دکتری سال 92
 
سوال 20 - کنکور کارشناسی ارشد سال 93
 
سوال 21 - کنکور کارشناسی ارشد سال 99
 
تنش‌های اصلی در دایره مور
 
سوال 22 - کنکور دکتری سال 91
 
سوال 23 - کنکور دکتری سال 91
 
حالت‌های خاص المان تنش (برش خالص)
 
حالت‌های خاص المان تنش (تنش تک محوری)
 
سوال 24 - کنکور کارشناسی ارشد سال 92
 
سوال 25 - کنکور کارشناسی ارشد سال 82
 
تنش‌های سه بعدی
 
سوال 26 - کنکور کارشناسی ارشد سال 74
 
تانسور تنش
 
تبدیلات کرنش
 
تبدیلات کرنش (کرنش‌های اصلی)
 
تبدیلات کرنش (کرنش برشی ماکزیمم)
 
کرنش سه بعدی
 
سوال 27 - کنکور کارشناسی ارشد سال 88
 
سوال 28 - کنکور کارشناسی ارشد سال 96
 
سوال 29 - کنکور کارشناسی ارشد سال 96
 
کوئیز فصل اول
  فصل بعدی