مفاهیم نیروی محوری - بخش دوم

 
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

جلسات فصل 2- نیروی محوری

  فصل قبلی
مفاهیم نیروی محوری - بخش اول
 
مفاهیم نیروی محوری - بخش دوم
 
سازه‌های نامعین (تبدیل به معین)
 
سازه‌های نامعین (تغییر مکان)
 
سوال 1 - کنکور دکتری سال 92
 
سوال 2 - کنکور کارشناسی ارشد سال 88
 
سوال 3 - کنکور کارشناسی ارشد سال 88
 
سوال 4 - کنکور کارشناسی ارشد سال 93
 
سوال 5 - کنکور دکتری سال 98
 
سوال 6 - کنکور دکتری سال 96
 
سوال 7 - کنکور دکتری سال 91
 
سوال 8 - کنکور دکتری سال 93
 
مدلسازی با فنر
 
فنر مایل - مرکز سختی
 
سوال 9 - کنکور دکتری سال 91
 
سوال 10 - کنکور کارشناسی ارشد سال 91
 
مدلسازی با فنر 2
 
سوال 11 - کنکور کارشناسی ارشد سال 91
 
سوال 12 - کنکور کارشناسی ارشد سال 96
 
تغییر دما و خطای ساخت
 
سوال 13 - کنکور دکتری سال 99
 
سوال 14 - کنکور دکتری سال 99
 
سوال 15 - کنکور کارشناسی ارشد سال 95
 
سوال 16 - کنکور کارشناسی ارشد سال 98
 
خطای ساخت
 
روش باز و بسته‌کردن میله‌ها
 
سوال 17 - کنکور دکتری سال 92
 
سوال 18 - کنکور کارشناسی ارشد سال 95
 
سوال 19 - کنکور دکتری سال 94
 
سوال 20 - کنکور کارشناسی ارشد سال 93
 
کوئیز فصل دوم
  فصل بعدی