مفاهیم خمش

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

جلسات فصل 3- خمش

  فصل قبلی
مفاهیم خمش
 
ممان اینرسی حول محورهای موازی X و Y
 
گشتاور سطح و ممان اینرسی
 
ممان اینرسی حول محورهای دوران‌یافته
 
نکات ممان اینرسی
 
خمش ساده تک‌محوره
 
اصول طراحی تیر
 
شعاع انحنا در خمش خالص
 
سوال 1 - کنکور کارشناسی ارشد سال 99
 
سوال 2 - کنکور کارشناسی ارشد سال 99
 
سوال 3 - کنکور دکتری سال 95
 
سوال 4 - کنکور کارشناسی ارشد سال 92
 
سوال 5 - کنکور دکتری سال 98
 
سوال 6 - کنکور کارشناسی ارشد سال 94
 
سوال 7 - کنکور دکتری سال 98
 
سوال 8 - کنکور کارشناسی ارشد سال 97
 
سوال 9 - کنکور کارشناسی ارشد سال 93
 
سوال 10 - کنکور دکتری سال 95
 
سوال 11 - کنکور دکتری سال 99
 
سوال 12 - کنکور کارشناسی ارشد سال 95
 
سوال 13 - کنکور کارشناسی ارشد سال 93
 
خمش در مقاطع پیوسته
 
کرنش عرضی در خمش خالص - بخش اول
 
کرنش عرضی در خمش خالص - بخش دوم
 
خمش در مقاطع مرکب
 
سوال 14 - کنکور کارشناسی ارشد سال 99
 
سوال 15 - کنکور کارشناسی ارشد سال 98
 
سوال 16 - کنکور دکتری سال 97
 
سوال 17 - کنکور دکتری سال 96
 
خمش در مقاطع غیریکپارچه
 
خمش دو محوره - بخش اول
 
خمش دو محوره - بخش دوم
 
ترکیب نیروی محوری و خمشی
 
نیروی محوری خارج از مرکز سطح
 
هسته مرکزی مقطع
 
کمانش
 
سوال 18 - کنکور دکتری سال 97
 
سوال 19 - کنکور کارشناسی ارشد سال 98
 
سوال 20 - کنکور کارشناسی ارشد سال 97
 
سوال 21 - کنکور دکتری سال 96
 
سوال 22 - کنکور کارشناسی ارشد سال 97
 
کوئیز فصل سوم
  فصل بعدی