مفاهیم پیچش

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

جلسات فصل 5- پیچش

  فصل قبلی
مفاهیم پیچش
 
پیچش در مقاطع دایره‌ای
 
پیچش در مقاطع غیرهمگن دایره‌ای
 
سوال 1 - کنکور دکتری سال 95
 
سوال 2 - کنکور دکتری سال 97
 
سوال 3 - کنکور کارشناسی ارشد سال 90
 
سوال 4 - کنکور دکتری سال 93
 
سوال 5 - کنکور دکتری سال 93
 
زاویه پیچش در مقاطع دایره‌ای
 
سازه‌های نامعین تحت پیچش
 
نکات پیچش
 
پیچش در مقاطع مستطیلی
 
سوال 6 - کنکور دکتری سال 99
 
سوال 7 - کنکور کارشناسی ارشد سال 96
 
سوال 8 - کنکور دکتری سال 97
 
اتصالات پیچشی
 
پیچش در مقاطع جدار نازک باز
 
پیچش در مقاطع جدار نازک بسته
 
سوال 9 - کنکور دکتری سال 98
 
سوال 10 - کنکور کارشناسی ارشد سال 92
 
سوال 11 - کنکور کارشناسی ارشد سال 91
 
سوال 12 - کنکور دکتری سال 98
 
سوال 13 - کنکور کارشناسی ارشد سال 99
 
سوال 14 - کنکور دکتری سال 99
 
سوال 15 - کنکور کارشناسی ارشد سال 96
 
سوال 16 - کنکور دکتری سال 96
 
سوال 17 - کنکور دکتری سال 91
 
سوال 18 - کنکور کارشناسی ارشد سال 90
 
سوال 19 - کنکور کارشناسی ارشد سال 93
 
سوال 20 - کنکور کارشناسی ارشد سال 96
 
کوئیز فصل پنجم
  فصل بعدی