نصب Sass

 
برای دسترسی به این جلسه باید محتوای دوره را خریداری نمایید.

جلسات فصل پنجم: CSS پیشرفته و Sass (ادامه ساخت وب‌سایت فروش سیم کارت)

  فصل قبلی
نصب Sass
 
نصب Sass
 
تبدیل کدهای CSS به Sass
 
Heading primary
 
Heading primary
 
تفکر نام‌گذاری BEM
 
تفکر نام‌گذاری BEM
 
امکانات وب‌سایت - بخش اول
 
امکانات وب‌سایت - بخش اول
 
امکانات وب‌سایت - بخش دوم
 
امکانات وب‌سایت - بخش دوم
 
ساخت Float grid - بخش اول
 
ساخت Float grid - بخش دوم
 
ساخت کارت‌های سیم کارت - بخش اول
 
ساخت کارت‌های سیم کارت - بخش اول
 
ساخت کارت‌های سیم کارت - بخش دوم
 
ساخت کارت‌های سیم کارت - بخش دوم
 
ساخت طرح‌های فروش - بخش اول
 
ساخت طرح‌های فروش - بخش اول
 
ساخت طرح‌های فروش - بخش دوم
 
ساخت طرح‌های فروش - بخش دوم
 
ساخت بخش بازخوردها
 
ساخت بخش بازخوردها
 
فرم خرید سیم کارت - بخش اول
 
فرم خرید سیم کارت - بخش اول
 
فرم خرید سیم کارت - بخش دوم
 
فرم خرید سیم کارت - بخش دوم
 
طراحی Footer وب‌سایت
 
طراحی Footer وب‌سایت
 
ساخت دکمه Button-flip
 
ساخت دکمه Button-flip
 
ساخت Navigation - بخش اول
 
ساخت Navigation - بخش اول
 
ساخت Navigation - بخش دوم
 
ساخت Navigation - بخش دوم
  فصل بعدی