مفاهیم اصلی بازاریابی، فرایند بازاریابی، تعریف بازاریابی-1