مراحل STP، تقسیم‌بندی بازار، سطح تقسیم‌بندی بازار، تقسیم‌بندی بازارهای مصرفی