جلسه هجدهم-تحلیل فرآیند شکل‌دهی کششی سیم

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - بیان طرح کلی مباحث این درس و جایگاه آن در میان دروس مهندسی مواد
جلسه دوم - مروری مقدماتی بر تحلیل تنش و کرنش
جلسه سوم - تبدیل مختصات تنش
جلسه چهارم - تبدیل مختصات تنش (روش ترسیم دایره مور)
جلسه پنجم - ادامه روش ترسیم دایره مور
جلسه هفتم - مرور مشخصه رفتار مکانیکی ماده
جلسه هشتم - تغییر شکل پلاستیک
جلسه نهم - دو روش بیان معیار ون میزز
جلسه دهم - روابط تنش و کرنش در محدوده تغییر شکل پلاستیک
جلسه یازدهم - کرنش موثر و تنش موثر
جلسه دوازدهم - ادامه طراحی آزمایش های مطالعه رفتار مکانیکی ماده حین سایش پلاستیک
جلسه چهاردهم - ناپایداری تغییر شکل پلاستیک
جلسه پانزدهم - فرایندهای شکل دهی
جلسه شانزدهم - بررسی حد شکل در کشش سیم و تحلیل فرآیندهای الکتروژن
جلسه هفدهم - تحلیل فرآیندهای شکل دهی به روش تختان
جلسه هجدهم-تحلیل فرآیند شکل‌دهی کششی سیم
جلسه نوزدهم-تحلیل فرآیند آهنگری به روش تختال
جلسه بیستم-تحلیل فرآیند آهنگری با تقارن محوری به روش تختال
جلسه بیست و یکم-تحلیل فرآیند فورج با دو حالت کرنش صفحه ای و تقارن محوری
جلسه بیست و دوم-تحلیل فرآیند کششی لوله به روش تختال
جلسه بیست و سوم-تحلیل فرآیند کشش لوله
جلسه بیست و چهارم-تحلیل فرآیند نورد
جلسه بیست و پنجم-ادامه مبحث نورد
جلسه بیست و ششم-تحلیل فرآیندهای شکل دهی ورق
جلسه بیست و هفتم-آشنایی با فرآیندهای شکل دهی