اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۱۶

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۱
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۲
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۳
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۴
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۵- بخش ۱
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۵- بخش ۲
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۶
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۷
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۸
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۹
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۱۰
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۱۱
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۱۲
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۱۳
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۱۴
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۱۵
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۱۶
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۱۷
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۱۸
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۱۹
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۲۰
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۲۱
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۲۲
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۲۳
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۲۴
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۲۵
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۲۶