جلسه بیستم - سیاست پولی (بانک‌ داری مرکزی)

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - مقدمه درس
جلسه دوم - مدل‌های پویای برنامه ریز اجتماعی (Social Planner)
جلسه سوم - مدل‌های پویای غیر متمرکز ‌(Decentralized) و تعادل
جلسه چهارم - اثرات شوک‌های بهره‌وری (Impulse Response Analysis)
جلسه پنجم - مقدمه‌ای بر چرخه‌های تجاری
جلسه ششم - مدل ‌ً‌RBC
جلسه هفتم - ادامه مدل ‌ً‌RBC
جلسه هشتم - ادامه مدل ‌ً‌RBC
جلسه نهم - نقش دولت در اقتصاد
جلسه دهم - سیاست مالی (مالیات)
جلسه یازدهم - ادامه سیاست مالی (مالیات)
جلسه دوازدهم - سیاست مالی (بدهی عمومی) Ricardian Equivalence
جلسه سیزدهم - مالیات گیری بهینه (Optimal Taxation)
جلسه چهاردهم - مالیات تورمی (Seigniorage)
جلسه پانزدهم - روز فاجعه (Catastrophic Date)
جلسه شانزدهم - مدل تعادل عمومی با وجود پول
جلسه هفدهم - مدل CIA و سیاست پولی بهینه
جلسه هجدهم - تصمیم بانک مرکزی ( قاعده در مقابل صلاحدید)
جلسه نوزدهم - سیاست پولی ( ناسازگاری زمانی)
جلسه بیستم - سیاست پولی (بانک‌ داری مرکزی)
جلسه بیست و یکم - هدف‌گدازی تورم (Inflation Targeting)
جلسه بیست و دوم - ادامه‌ی هدف‌گذاری تورم
جلسه بیست و سوم - جمع‌بندی پول و اقتصاد پولی در ایران
جلسه بیست و چهارم - مدل رشد AK
جلسه بیست و پنجم - مدل رشد با سرمایه انسانی (Lucas 88)
جلسه بیست و ششم - ادامه‌ی مدل رشد Lucas 88
جلسه بیست و هفتم - ادامه‌ی مدل رشد Lucas 88
جلسه بیست و هشتم - مدل رشد درونزا (Romer 90)