جلسه هفتم - قانون فارادی

 
00:00 / 00:00
2.0x
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - معرفی درس
جلسه دوم - مواد مغناطیسی (معادلات مربوطه و شرایط مرزی)
جلسه سوم - مواد مغناطیسی (حل میدان های مغناطیسی از طریق معادله لاپلاس)
جلسه چهارم - مدارهای مغناطیسی
جلسه پنجم - مواد دیامغناطیس و پارامغناطیس
جلسه ششم - القای الکترومغناطیس
جلسه هفتم - قانون فارادی
جلسه هشتم - خود القاء و القای متقابل
جلسه نهم - انرژی مغناطیس
جلسه دهم - نیروی مغناطیسی
جلسه یازدهم - انرژی باتری در محیط های غیر خطی
جلسه دوازدهم - مدارهای الکتریکی
جلسه سیزدهم - معادلات ماکسول
جلسه چهاردهم - معادلات ماکسول و تعیین شرایط مرزی
جلسه پانزدهم - معادلات موج و بردار پویین تینگ و انرژی
جلسه شانزدهم - معادلات موج و بردار پویین تینگ و انرژی
جلسه هفدهم - معادلات موج و بردار پویین تینگ و انرژی
جلسه هجدهم - بقای کمیت های اصلی در الکترومغناطیس
جلسه نوزدهم - حل معادله موج در محیط رسانا
جلسه بیستم - انتشار موج تخت در محیط رسانا
جلسه بیست و یکم - بررسی ضرایب بازتاب انعکاس یک موج تکفام در مرز دو محیط رسانا
جلسه بیست و دوم
جلسه بیست و سوم - انتشار موج در محیط رسانا
جلسه بیست و چهارم - انتشار موج در محیط رسانا و نارسانا
جلسه بیست و پنجم - انتشار موج از یک بره
جلسه بیست و ششم - انتشار موج بین سه طیف مختلف
جلسه بیست و هفتم - موج بر٬ پاشندگی
جلسه بیست و هشتم - پاشندگی
جلسه بیست و نهم - پاشندگی
جلسه سی ام - تابش
جلسه سی و یکم - تابش، سطح مقطع تامسون