جلسه اول: الگوریتم شار بیشینه و کاربرد آن در RNAseq Isoform Quantification
جلسه دوم: مسأله شار بیشینه (Maximum Network Flow Problem) - بخش اول
جلسه سوم: مسأله شار بیشینه (Maximum Network Flow Problem) - بخش دوم
جلسه چهارم: تطابق دو بخشی (Maximum Bipartite Matching)
جلسه پنجم: اسمبل کردن ژنوم (De Novo Genome Assembly)
جلسه ششم: بلوم فیلتر (Bloom Filter)
جلسه هفتم: درخت پسوندی، ترای پسوندی (Trie, Suffix Trie & Suffix Tree)
جلسه هشتم: کاربردها و نحوه‌ی ساختن درخت پسوندی (Suffix tree applications and creation)
جلسه نهم: برنامه‌نویسی خطی (Linear Programming) - بخش اول
جلسه دهم: برنامه‌نویسی خطی (Linear Programming) - بخش دوم
جلسه یازدهم: آنالیز شبکه متابولیک
جلسه دوازدهم: الگوریتم‌های تقریبی (Approximation) - بخش اول
جلسه سیزدهم: الگوریتم‌های تقریبی (Approximation) - بخش دوم
جلسه چهاردهم: تطابق چند رشته (Multiple Sequence Alignment)
جلسه پانزدهم: الگوریتم‌های همسایگی تقریبی (Approximate Nearest Neighbors & MinHash)
جلسه شانزدهم: پیاده‌سازی و بکارگیری MinHash
جلسه هفدهم: متاژنومیکس و مینی‌مایزرها (Metagenomics & Minimizers)
جلسه هجدهم: ادامه‌ ی Minimizers و الگوریتم Kraken
جلسه نوزدهم: تطابق ژنوم (Genome Alignment) - بخش اول
جلسه بیستم: تطابق ژنوم (Genome Alignment) - بخش دوم
جلسه بیست و یکم: ژنومیک مقایسه‌ای (Comparative Genomics)
جلسه بیست و دوم: الگوریتم Kallisto برای تحلیل RNA-Seq و روش Bootstrapping
جلسه بیست و سوم: تحلیل داده‌های پروتئومیک
جلسه بیست و چهارم: تحلیل داده‌های پروتئومیک: Non-ribosomal peptides, Dereplicator
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

×

گزارش خرابی

سید امیر مرعشی، متولد ۱۳۶۰

دکتری بیوانفورماتیک، دانشگاه فرایه برلین

دانشیار دانشگاه تهران (از آبان ۱۳۹۰ تا کنون)، و دبیر آموزشی گروه بیوتکنولوژی

فعالیت‌های علمی:
مشارکت در تالیف یک کتاب،
انتشار ۵۸ مقاله‌ی معتبر (بر اساس نمایه‌ی اسکوپوس)
راهنمایی ۱۵ پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد و ۳ پایان‌نامه‌ی دکتری خاتمه‌ یافته
عضو بورد تخصصی زیست‌شناسی سامانه‌ای در وزارت بهداشت

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم