جلسه بیست و سوم - معرفی کاربرها، service container، مبحث Inversion of control، مبحث dependency injection
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم